Posted 3 muaj ago

Apply Online

Njohja e gjuheve

Te dhenat personale

Pozita dhe vendi

E-Mail

Shkathtesite kompjuterike

Universiteti, shkolla apo ndonjë trajnim/kurs formal të kryer

HISTORIATI I PUNËSIMIT:

Historiati i Punesimit

Te dhena tjera

Referencat: Shënoni tri kontakte të cilët do të mund ti kontaktonim për referenca (punëdhënës, bashkëpunëtor etj. Familjarët nuk konsiderohen si referenca)..

Vërtetoj se të dhënat e sipërshënuara nga unë, gjatë përgjigjeve në pyetjet, janë të vërteta, të plota dhe të sakta.