Politika e Privatësisë – AL

Kompania “Viva Fresh” Sh.p.k. si rrjeti më i madh i shitjeve me pakicë në Kosovë, përveç mbi 105 dyqaneve të vëna në dispozicion të konsumatorëve, po ashtu ka zgjeruar veprimtarinë e saj drejt shërbimit online duke qëndruar përherë pranë vizionit tonë:

“Në të mirë të konsumatorit, gjithmonë një hap para të tjerëve”.

Gjatë shfrytëzimit të shërbimeve tona online, do jetë e nevojshme që ju të ndani disa të dhëna personale me ne, të cilat do trajtohen konform dispozitave të “Ligjit Nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe Rregullores (BE) 2016/679 së Parlamentit Evropian dhe Këshillit, të datës 27.04.2016, për mbrojtjen e personave fizik sa i përket përpunimit të të dhënave personale dhe qarkullimit të lirë të këtyre të dhënave.

Privatësia e përdoruesve të shërbimeve tona online është tejet e rëndësishme, prandaj për përpunimin e të dhënave personale lidhur me qëllimin e caktuar, do jetë e domosdoshme dhënia e pëlqimit tuaj. Ju gëzoni të drejtën e qasjes në të dhënat tuaja, keni të drejtë të kërkoni korigjimin apo plotësimin e tyre, si dhe në çdo kohë mund të kërkoni që të dhëna tuaja të fshihen nëse qëllimi për të cilin janë mbledhur ato është përmbushur.

Të dhënat personale që ne i mbledhim do jenë informata të natyrës identifikuese si: emri, mbiemri, adresa, numri i telefonit, e-mail adresa, fjalëkalimi apo të dhëna tjerë shtesë varësisht nga shërbimi që ju shfrytëzoni, dhe qëllimi i mbledhjes së tyre do jetë krijimi i llogarisë personale në website-in tonë apo komunikimi me ju. Ndërsa të dhënat tjera automatike që ne i pranojmë si: lokacioni gjeografik, IP adresa, të dhënat e pajisjeve që ju përdorni, apo të dhënat e mbledhura përmes Cookies, do mblidhen me qëllim të administrimit teknik të internetit, personalizimit të reklamave dhe përmbajtjeve që ju shfaqen, si dhe përmirësimit të eksperiencës tuaj gjatë përdorimit të shërbimeve tona online.

Të dhënat tuaja personale do përpunohen vetëm nga personat përgjegjës të autorizuar nga Kompania, ata do sigurohen që të njëjtat të mos keqpërdoren dhe të mos shpërndahen tek palët e treta në mënyrë të paautorizuar, si dhe do mundësojnë që të dhënat të ruhen në një bazë të enkriptuar të të dhënave, për vetëm aq kohë sa të jetë arritur qëllimi i mbledhjes së tyre.

Të gjitha ndryshimet apo plotësimet eventuale në Politikën e Privatësisë së Kompanisë do publikohen përmes website-it zyrtar të Kompanisë, ndërsa vazhdimi i përdorimit të shërbimeve tona online edhe pas publikimeve të lartcekura, do konsiderohet si pëlqim i dhënë nga ju në mënyrë të heshtur.

Për çdo paqartësi ose pyetje që mund të keni rreth Politikës së Privatësisë së Kompanisë “Viva Fresh” Sh.p.k. apo kërkesë për qasje, korigjim, plotësim apo fshirje të të dhënave tuaja personale, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni përmes emailit: info@vivafresh-rks.com.

 

Privacy Policy – EN

The company “Viva Fresh” L.L.C. as the largest retail network in Kosovo, with over 105 stores available to customers, has expanded its activity towards online service, by always following our vision:

“For the best of the consumer, always one step ahead of others.”

While using our online services, it will be necessary for you to share some personal data with us, which will be treated in accordance with the provisions of “Law No. 06/L-082 on Personal Data Protection” and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

The privacy of the users of our online services is highly important, therefore for the processing of personal data related to the intended purpose, it will be necessary to have your consent. You have the right of access your data, the right to request their correction or completion, and at any time you may request the deletion of them, if the purpose for which the personal data was collected has been fulfilled.

The personal data we collect will be of identification nature such as: name, surname, address, telephone number, e-mail address, password or other additional data depending on the service you use, and the purpose of their collection will be to create a personal account on our website or to communicate with you. While other automatic data that we accept such as: geographical location, IP address, data of the devices you use, or data collected through Cookies, will be collected for the purpose of technical administration of the Internet, personalization of ads and content that appears to you, as well as improving your experience while using our online services.

Your personal data will only be processed by responsible persons authorized by the Company, they will ensure that the data is not misused and distributed to third parties in an unauthorized manner, and will enable the data to be stored on an encrypted database, only for as long as the purpose of their collection has been achieved.

All possible changes or additions to our Company Privacy Policy will be published through the official website of the Company, while the continued use of our online services even after the above publications, will be considered as consent given by you tacitly.

For any ambiguity or questions you may have about the Privacy Policy of the Company “Viva Fresh” L.L.C. or request for access, correction, completion or deletion of your own personal data, please do not hesitate to contact us via email: info@vivafresh-rks.com.