Politika mjedisore dhe sociale

Duke qenë kompani lider në sektorin e shitjes me pakicë në Republikën e Kosovës dhe më gjerë, Viva Fresh synon të ofrojë politika dhe rregullore, të cilat sigurojnë të paktën 3 komponentë si: Mjedisi, Kushtet e Punës, Shëndeti i Komunitetit, Siguria për krijimin dhe prezantimin e Mjedisit dhe Politikës Sociale.

Duke njohur rëndësinë e mjedisit përtej zhvillimeve të tij dhe integrimin e praktikave të menaxhimit mjedisor të qëndrueshëm, që përfshinë një aspekt të rëndësishëm të vizionit dhe misionit të kompanisë, kompania ka zhvilluar sistemin ESMS për t’u ofruar klientëve, punonjësve dhe palëve të interesuara produkte/shërbime të sigurta dhe kushte pune.

Në kuadër të çështjeve mjedisore dhe sociale, të cilat rrjedhin nga aktiviteti ynë i biznesit, janë si më poshtë:

Në emër të kërkesave mjedisore dhe sociale, Viva Fresh do të:

përmbush të gjitha ligjet dhe rregulloret mjedisore

 • synoj efikasitetin e shfrytëzimit të burimeve
 • synoj parandalimin, zbutjen dhe ndotjen
 • përqëndrohet në arsim, trajnim dhe motivim të punonjësve për të kryer detyrat në një mënyrë të përgjegjshme për mjedisin, dhe mbajtja e një plani të vazhdueshëm të zhvillimit profesional që është një komponent kryesore e objektivave të kompanisë.
Në emër të kushteve të punës dhe punës, Viva Fresh zotohet se:
 • do të përmbushë të gjitha ligjet dhe rregulloret e punës që rrjedhin nga këto ligje
 • të gjithë punonjësit me orar të plotë duhet të jenë mbi 18 vjeç për t’u bashkuar me kompaninë
 • politikat dhe procedurat e dokumentuara të punës do të jenë pjesë e proceseve të kompanisë
 • punonjësit në të gjitha nivelet janë përgjegjës për aftësinë e tyre për të punuar, gjatë ndërrimit dhe kur kërkohet
 • zhvillimi i një komunikimi të qartë në të gjithë kompaninë
 • mosdiskriminimi në punësimin, promovimin dhe praktikat e kompensimit në të gjitha nivelet e kompanisë
 • zhvillohen dhe respektohen trajnimet, mjetet dhe mundësitë për avancim
 • në rast të pensionimit të parakohshëm pagesat dhe përfitimet në përputhje me ligjin kombëtar
 • proces transparent për pranimin dhe zgjidhjen e ankesave të punëtorëve
 • punonjësit kanë lirinë e lëvizjes, lirinë për të dhënë dorëheqjen
 • mekanizmi i ankesës për të gjithë punëtorët përfshirë punëtorët e palëve të treta është i zbatueshëm
Në emër të Shëndetit, Sigurisë dhe Sigurisë së Komunitetit, Viva Fresh do të:
 • përmbush të gjitha kërkesat që rrjedhin nga ligjet dhe rregulloret e Shëndetit dhe Sigurisë
 • kujdesi për Shëndetin dhe Sigurinë e punonjësve, ndërsa do të sigurohet që vetëm punonjës kompetentë të mund të caktohen për të bërë punë specifike
 • të tregtojë produkte të sigurta dhe cilësore për klientët e saj në përputhje me kërkesat ligjore
 • kujdesi për shëndetin dhe sigurinë e publikut lidhur me aktivitetet e kompanisë
 • sigurimi që sistemi i parandalimit dhe reagimit emergjent të jetë aktiv dhe i disponueshëm bazuar në nevojat dhe situatat e krijuara
 • të bëjë në mënyrë të përshtatshme shqyrtimin, trajnimin, pajisjen dhe monitorimin e punonjësve ose punonjësve të kontraktuar që ofrojnë shërbime
 • kujdesi për sigurinë, mbrojtjen dhe komoditetin e komunitetit duke siguruar layout të lehtë në dyqane
  Politika Mjedisore dhe Sociale iu komunikua punonjësve, kontraktorëve, furnizuesve, klientëve dhe palëve të jashtme të interesuara