Bëhuni pjesë e lojës shpërblyese më të madhe në vend në rrjetet sociale të Viva Fresh Store dhe fitoni çdo ditë, voucher në vlera të ndryshme si 1000€, 500€, 200€ dhe 100€

Për më shumë informata bëni follow @vivafresh.rks në Instagram dhe gjeni të bashkangjitura të gjitha rregullat dhe kriteret që duhet plotësuar për tu bërë pjesë e lojës shpërblyese!

Loja ka filluar me 1 Dhjetor dhe përfundon me 16 Dhjetor 2022

Viva Fresh Store

Përfito më tepër!